Õpiobjekt

Heaolu mõiste

Koostaja: Kai Tomasberg, TÜ Pärnu kolledž

1 EAP

2011


Õpiobjekt on loodud e- toena ainele Heaolufilosoofia ja -majandus
Sihtrühm: ülikoolide, rakenduskõrg- ja kutsehariduskoolide õppijad


Õpiväljundid: õppija teab heaolu mõiste olemust, tunneb heaolu erinevaid käsitlusi ning aspekte.